Verantwoording

Staat van baten en lasten               2017          2016          2015                              

Baten                                                1.873          1.554         1.832
Overige lasten                                     651             761            530

Overige baten/lasten                                                               115

Resultaat                                          1.221             792         1.416

BALANS PER 31 DECEMBER

                                                          2017           2016            2015

ACTIVA

Vlottende activa
Debiteuren                                      333              514              188
Belastingen en premies sociale     36                  0                 35
verzekeringen

Liquide middelen                        6.942          5.539            4.930

Totaal activa                                 7.310         6.053            5.153

                                                                                 

PASSIVA

Eigen vermogen                           7.167       5.945              5.153

Kortlopende schulden                     11              11

Belastingen en premies sociale   132              97
verzekeringen

Totaal passiva                              7.310         6.035            5.153