Verantwoording

Staat van Baten en Lasten
2019 2018 2017 2016 2015
Baten 1.510 1.901 1.873 1.554 1.832
Overige lasten 1.384 299 651 761 530
Overige baten/lasten 115
Resultaat 126 1.602 1.222 793 1.417
Balans per 31 december
2019 2018 2017 2016 2015
Activa
Vlottende activa
Debiteuren 68 15 333 514 188
Belastingen etc 2.269 86 36 0 35
Liquide middelen 11.695 8.884 6.942 5.539 4.930
Totaal activa 14.032 8.985 7.310 6.053 5.153
Passiva
Eigen vermogen 8.892 8.769 7.167 5.945 5.153
Kortlopende schulden 5.140 0 11 11
Belastingen etc0 216 132 97
Totaal passiva 14.032 8.985 7.310 6.053 5.153